08/10/2018
Barbara Skalbania

W dniach 28 – 30 września 2018 r. w Domu św. Jacka na Korsyce odbyło się Spotkanie Plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej pod przewodnictwem J. E. ks. bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W Spotkaniu wzięli udział delegaci z następujących krajów: Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Włochy. IPAK był reprezentowany przez Prezesa i Sekretarz Generalną. Tematem przewodnim obrad Rady była problematyka związana z duszpasterstwem młodzieży w środowiskach polonijnych.

Reprezentanci poszczególnych delegacji podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie udziału młodzieży w życiu parafii i wspólnoty polonijnej w danym kraju. Na podstawie przedstawionych formy i sposobów pracy z młodzieżą można stwierdzić, że są one bardzo zróżnicowane i zależą nie tylko od możliwości finansowych i lokalowych danej parafii, ale również od szerzej rozumianego środowiska i uwarunkowań krajowych, w tym relacji z miejscowymi władzami kościelnymi. Najbardziej rozpowszechnionymi formami uczestnictwa młodych w życiu parafialnym są pielgrzymki i wyjazdy, adoracje, oazy i przynależność do innych grup w parafii. Problemem, na który zwróciła uwagę większość uczestników Spotkania, jest kwestia silniejszego związania młodzieży z życiem Kościoła po przyjęciu sakramentu bierzmowaniu – niestety jest to moment, kiedy wspólnoty tracą kontakt z wieloma młodymi osobami.

Uczestnicy Spotkania Plenarnego zapoznali się także z wynikami ankiety nt. duszpasterstwa młodzieży polonijnej przeprowadzonej wśród młodych z Anglii, Grecji, Niemiec i USA, które przedstawił ks. Michał Wilkosz, sekretarz PMK w Niemczech. Wnioski płynące z ankiety to m.in. potrzeba osobistego doświadczenia wiary u młodych, które może być realizowane, np. poprzez pielgrzymki czy adoracje; potrzeba duszpasterstwa ojców, ponieważ to oni mają większy wpływ na postawy życiowe młodych niż matki; istotna rola formacji intelektualnej młodzieży; problem z komunikatywnością między kościołem i młodymi ludźmi; młodzież nie oczekuje tylko gotowych ofert, lecz również towarzyszenia im w ich własnych inicjatywach; młodzież chętnie odpowiada na inicjatywy międzynarodowe.

W podsumowaniu ks. bp Wiesław Lechowicz podkreślił rolę duszpasterzy i sióstr zakonnych, a także wagę duszpasterstwa rodzin, ponieważ to rodzice są naturalnymi przewodnikami dla młodych. Zaznaczył także potrzebę skutecznej formacji świeckich liderów, moderatorów i katechetów, którzy w środowiskach emigracyjnych są bardzo potrzebni.