04/11/2016
Włodek Mier-Jędrzejowicz

Święto Chrystusa Króla w Roku Miłosierdzia daje nam okazję, by zastanowić się nad Królestwem, które już istnieje, a które zarazem mamy współtworzyć w na-szym życiu, Królestwem Bożym i Królestwem Miłosierdzia. Czy nie pragnie każdy i każda z nas miłosierdzia ludzi dokoła nas, a tym bardziej miłosierdzia Bożego? A jeśli pragniemy miłosierdzia, zobowiązuje to nas też do czynienia miłosierdzia. To, co możemy zrobić, zależy od naszych warunków, od naszych możliwości, od tego, co nas ogranicza i od tego, czym jesteśmy bogaci. Nasze wspólnoty kościel-ne, nasi bliscy i nasze organizacje pozwalają nam służyć bliźnim miłością i czynami miłosiernymi.

Pośród tych organizacji jest i Akcja Katolicka, przez którą możemy się kształcić w życiu katolickim, przeżywać je w parafii, na pielgrzymkach, na zjazdach i spot-kaniach, wspierać kapłanów i pomagać osobom w potrzebie. Szczególnie w Świę-to Chrystusa Króla, Święto patronalne Akcji Katolickiej, przypominajmy sobie o czynach katolickich, o akcji miłosiernej. Może pomożemy niesprawnym sąsia-dom dostać się do kościoła, może zaprosimy samotnych na herbatę, może złoży-my dar na biednych, na misje, na prześladowanych wprost do tych organizacji albo przez dar dla organizacji Akcji Katolickiej?

Obchodząc Święto Chrystusa Króla wspomnijmy na Miłosierdzie Chrystusa, że i my jego wierni idziemy za Jego przykładem. A dzięki temu, dzięki naszej co-dziennej miłosiernej akcji katolickiej i dzięki organizacji zwanej Akcją Katolicką przyczynimy się do głoszenia i do budowania Królestwa Miłosiernego Chrystusa.