23/03/2017
ks. prał. Stefan Wylężek

W Uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata Ojciec Święty Franciszek zakończył obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Kościół nie może jednak, pomimo zakończenia Jubileuszu, zerwać z dzieleniem się Bożym miłosierdziem. Papież podkreśla: „wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej”.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii realizację kolejnego, a zarazem ostatniego etapu Programu Duszpasterskiego Episkopatu Polski opracowanego w cyklu czteroletnim (2013 - 2017) pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę do świadectwa”. Tematy poszczególnych lat były następujące:

2013 – 2014 kerygmat

2014 – 2015 metanoia – nawrócenie

2015 – 2016 chrzest – nowe życie w Chrystusie

2016 -2017 idźcie i głoście

Zachęcam do zapoznania się ze wskazaniami Programu Duszpasterskiego w wersji drukowanej, „Idźcie i głoście”, Poznań 2016 (Każdy duszpasterz jest w posiadaniu tej książki od września 2016 roku).

Hasło tegorocznego Programu Duszpasterskiego.

Są nim słowa Chrystusa Zmartwychwstałego skierowane do Apostołów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Idźcie i głoście. Celem wyzwania misyjnego jest zbawienie człowieka. Zanim jednak ono nastąpi, jesteśmy najpierw sami zaproszeni przez Jezusa Chrystusa do przyjęcia Ewangelii, a następnie do jej odważnego przekazywania kolejnym pokoleniom. To jeden ze skutków przyjętego chrztu świętego .

Pan Jezus – podobnie jak Apostołom – przypomina nam wszystkim, że Dobra Nowina musi być głoszona wszystkim narodom; ponadto, wskazuje na wewnętrzną postawę posłanego. „Gdy was poprowadzą, aby was wydać, nie martwcie się wcześniej o to, co macie mówić. Mówcie to, co wtedy będzie wam dane, bo nie wy będziecie mówili, ale Duch Święty” (Mk 13, 11-13). Otwarcie na działanie Bożego Ducha staje się zasadniczym rysem ucznia - misjonarza.

Program Duszpasterski, który rozpoczęliśmy od Adwentu kończy realizację czteroletniego cyklu: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Warto przypomnieć jego cztery podstawowe cele, które – po uwzględnieniu złożonych kontekstów pastoralnych – zarówno duszpasterze, jak i zaangażowani w parafiach wierni świeccy próbują osiągnąć:

 - cel ewangelizacyjny (pogłębienie osobistej relacji z Chrystusem); 


 - cel inicjacyjny (przyjęcie i rozwijanie łaski sakramentów wprowadzenia chrześcijańskiego, z chrztem św. na czele); 


 - cel formacyjny (kształtowanie postaw moralnych i duchowych zgodnych z wyznawaną wiarą, zaangażowanie we wspólnotę parafialną, świadectwo chrześcijańskie); 


 - cel społeczny (odpowiedzialność za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, zawodowego i społecznego).

Konteksty kolejnego roku duszpasterskiego. 


Pod koniec ubiegłego roku (25 grudnia) obchodziliśmy 100. rocznicę śmierci Świętego Alberta, Adama Chmielowskiego, założyciela zgromadzenia albertynów i albertynek, powstańca, malarza, opiekuna biednych i bezdomnych. Rok Brata Alberta trwa od 25 grudnia 2016 r. do 25 grudnia 2017 r. Może on stać się konkretną formą kontynuacji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, a także okazją do uwiarygodnienia uczynkami miłosierdzia głoszonej Dobrej Nowiny. Przesłanie: Idźcie i głoście, powinno się przełożyć na nasze zaangażowanie społeczne, a szczególnie skierowane powinno być do tych, którzy potrzebują pomocy prawnej, psychologicznej czy wychowawczej – mam tu na myśli nasze polskie rodziny żyjące w Wielkiej Brytanii. Mam tu na myśli tworzące się Centrum Pomocy Rodzinie. Rok Brata Alberta może inspirować do działalności w tym względzie. 


Wiosną przyszłego roku wejdziemy w kulminacyjną fazę obchodów 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Orędzie fatimskie przypomina chrześcijanom o potrzebie nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej. Ponadto, duszpasterze są zachęceni do wprowadze­nia/rozwijania w parafiach pierwszosobotnich nabożeństw wynagradzających Niepokalanemu Sercu NMP. 


Szczegółowa perspektywa Programu Duszpasterskiego Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Miejscem realizacji programu duszpasterskiego jest parafia czyli Lokalna Polska Misja Katolicka. Dynamizm życia parafialnego przejawia się w życiu sakramentalnym i zaangażowaniu charytatywnym. Program duszpasterski ma za zadanie większe zaakcentowanie obecnych już w życiu parafialnym elementów życia wiary. Pomocą są również ewangelizujące wydarzenia w życiu szerszej wspólnoty jaką jest Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii. Należą do nich:

Dzisiejsze spotkanie – Konferencja Apostolstwa Świeckich

28.04 – 1.05. Spotkanie Młodych w archidiecezji Birmingham organizowane przez Wspólnotę TAIZE

Zesłanie Ducha Świętego – Święto Rodziny

10.06. Zjazd IPAK-u w Swindon

Boże Ciało

16.07. Pielgrzymka do Holywell i Pantasaph

3.09. Pielgrzymka do Aylesford

Kongres Nowej Ewangelizacji : 15-17.09. – Swindon; 22-24.09 Manchester

7.10. Pielgrzymka do Walsingham

Ogólnopolski Program Duszpasterski stanowi swoistego rodzaju inspirację do opracowań na poziomie diecezjalnym i parafialnym. Przyjęcie i uwzględnienie tematyki danego roku duszpasterskiego w działaniach pastoralnych poszczególnych diecezji i parafii sprzyja budowaniu kościelnej jedności i właściwemu rozkładaniu akcentów w pracy na rzecz zbawienia powierzonych duszpasterzom wiernych.

Biorąc pod uwagę ostatnie publikacje papieskich dokumentów, wskazania do działań duszpasterskich znajdziemy m.in. w przemówieniach papieża Franciszka wygłoszonych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem przesłania skierowanego na Wawelu do biskupów i wszystkich duszpasterzy (Między kanapą a odwagą. Wszystko, co powiedział Papież podczas ŚDM w Krakowie, Kraków, 2016, s. 39-65).