Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Statut Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii

Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (skrót IPAK) z siedzibą w Londynie, został powołany do życia 2 października 1947 roku przez Wikariusza Generalnego – ks. Prałata Bronisława Michalskiego w oparciu o dekret ks. Bp-a Józefa Gawliny i ks. Bp-a Karola Radońskiego z dnia 7 października 1943 dotyczący utworzenia Akcji Katolickiej w Polskich Siłach Zbrojnych.

IPAK – jest stowarzyszeniem świeckich katolików, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK nr 33).

Program pracy IPAK-u opiera się ściśle na statucie uchwalonym przez Radę IPAK-u i zatwierdzonym przez ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej – Wikariusza Delegata.

Rektor Polskiej Misji Katolikckiej sprawuje opiekę nad działalnością IPAK-u poprzez mianowanego przez siebie Asystenta Kościelnego.

Świętem patronalnym IPAK-u jest niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

Działalność IPAK-u obejmuje teren Wielkiej Brytanii, a zatem wszystkie lokalne Polskie Misje Katolickie oraz za zgodą władz kościelnych inne ośrodki katolickie z tego terenu, w których znajdują się Polacy.

I CEL

Celem IPAK-u jest promowanie wartości chrześcijańskich poprzez:

 • przypominanie o celu człowieka (jego powołaniu do świętości),
 • zachowanie jego godności i odpowiedzialności za zbawienie siebie i innych,
 • przeciwstawianie się wszystkiemu co zagraża jego wierze, moralności
 • chrześcijańskiej i życiu ludzkiemu,
 • szerzenie i pogłębianie nauki Kościoła.

II WŁADZE INSTYTUTU

Art. 1

Władzami Instytutu są:

 1. Rada Instytutu

 2. Zarząd Instytutu

 3. Komisja Rewizyjna

Art. 2

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Rady trwa trzy lata.

Art. 3

W skład Rady Instytutu wchodzą:

 1. Członkowie powołani przez Rektora PMK w liczbie nie większej niż 40 osób,

 2. Prezes i członkowie Zarządu Instytutu,

 3. Prezesi parafialnych oddziałów IPAK (POIPAK).

 4. Przedstawiciele organizacji katolickich, kulturalno-oświatowych i społecznych współpracujących z Instytutem.

Art. 4

 1. Rada Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Do prowadzenia zebrań Rada Instytutu wybiera ze swego grona prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor.

 3. Zebrania zwołuje Prezes Instytutu po uzgodnieniu z Zarządem. Jeżeli urząd Prezesa nie jest obsadzony, to zebranie Rady zwołuje Asystent Kościelny IPAK-u.

 4. Zebrania zwyczajne zwoływane są raz w roku, nadzwyczajne na wniosek Zarządu lub na żądanie Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Instytutu.

 5. Uchwały Rady Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków Rady.

Art. 5 Rada Instytutu

 1. Wybiera i odwołuje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 2. Zatwierdza wytyczne działalności Instytutu, przyjmuje sprawozdania Zarządu, na podstawie preliminarza przedstawionego przez Zarząd uchwala budżet i kontroluje jego wykonanie za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

 3. Podejmuje uchwały w zakresie działalności IPAK-u.

Art. 6 Skład Zarządu IPAK-u

 1. Prezes

 2. Dwóch Wiceprezesów

 3. Sekretarz Generalny

 4. Skarbnik

 5. Przewodniczący Komisji
  • Programowej,
  • Organizacyjnej,
  • Zagranicznej,
  • Rodzin,
  • Charytatywnej,

6. Od 1-4 członków zwyczajnych.

Art. 7

 1. Prezesa Instytutu mianuje Rektor Polskiej Misji Katolickiej.

 2. Zarząd Instytutu na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika i przewodniczących Komisji.

Art. 8 Kompetencje Zarządu Instytutu

 1. Wykonywanie uchwał Instytutu.

 2. Przygotowanie sprawozdań i wniosków na zebranie Rady.

 3. Zarządzanie funduszami i majątkiem Instytutu.

 4. Powoływanie i koordynacja prac POIPAK.

 5. Powoływanie komisji.

 6. Zatrudnianie pracowników.

 7. Przygotowanie projektu preliminarza budżetowgo i bilansu rocznego.

 8. Współpraca z Zarządem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce i innymi polskimi organizacjami katolickimi w Europie.

 9. Udział w Polskiej Radzie Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

 10. Współpraca z międzynarodowymi i brytyjskimi organizacjami katolickimi, szczególnie tymi których IPAK jest członkiem.

 11. Udział w katolickim życiu organizacji kulturalno-oświatowych i społecznych.

 12. Reprezentowanie Instytutu podczas różnych uroczystości.

 13. Kooptowanie nowych członków Zarządu lub potrzebnych ekspertów, którzy pozostają w Zarządzie do następnego zebrania Rady IPAK-u.

Art. 9

 1. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 2. Członek Zarządu nie mogący być obecny na zebraniu, może upoważnić innego członka do głosowania w jego imieniu.

Art. 10 Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków.

Do kompetencji Komisji należy:

 • przeprowadzanie kontroli finansowej, przynajmniej raz w roku z wykonania budżetu oraz stanu funduszu Instytutu.
 • przedkładanie Zarządowi i Radzie wniosków i spostrzeżeń o gospodarce
 • Instytutu
 • występowanie do Rady z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu raz w roku
 • w razie potrzeby występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady.

Art. 11 Asystent Kościelny IPAK-u

 • uczestniczy w posiedzeniach Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
 • może zgłosić sprzeciw wobec uchwał Zarządu i Rady dotyczących wiary i moralności,
 • jego sprzeciw zawiesza uchwałę, o czym informuje Rektora PMK,
 • jest opiekunem duchowym i doradcą teologicznym Instytutu, wszelkie ideowe oświadczenia i wydawnictwa Instytutu wymagają jego aprobaty.

Art. 12 Majątek IPAK-u tworzą:

 • doroczne zbiórki parafialne z okazji święta Chrystusa Króla,
 • doroczne zbiórki podczas pielgrzymki do Aylesford,
 • doroczne zbiórki uzgodnione z PMK,
 • dotacje, subwencje i ofiary od organizacji i osób prywatnych.

Art. 13 Zmiany Statutu

 1. Zmiany Statutu mogą być dokonane jedynie przez Radę Instytutu na wniosek Rektora PMK, Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady.

 2. Uchwały w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów.

 3. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez Rektora PMK.

Art. 14

Instytut może być rozwiązany jedynie z ważnych przyczyn na mocy decyzji Rektora PMK, który decyduje o przeznaczeniu majątku IPAK-u.

Nowelizacja Statutu

W związku z potrzebą dostosowania do współczesnych realiów znowelizowano Statut IPAK-u w W.B., który zatwierdził Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Londyn 09.01.2009